Privacy & Cookie verklaring

Via het de website www.gezondheidspleinkruitmolen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dit alleen via het emailformulier van de website en telefonisch contact.

De verschillende partijen van het gezondheidsplein Kruitmolen, hierna te noemen GPK, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat daar bij komt kijken.

 

Bedrijfsgegevens
gezondheidsplein Kruitmolen
Kruitmolenlaan 185
4337 KPA Middelburg

email: info@gezondheidspleinkruitmolen.nl
website: www.gezondheidspleinkruitmolen.nl
facebook:
tel:

Op de afzonderlijke websites staan specifieke privacy statements en cookieverklaringen

 

AVG
Op 25 mei 2018 gaat een nieuwe wet van kracht:  AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de AVG is vastgelegd hoe organisaties om moeten gaan met gegevens die ze verzamelen van mensen. Dit kunnen gegevens van klanten, patiënten, maar ook gegevens van b.v. medewerkers, zijn.

Wat houdt dit nu in voor u en voor ons als gezondheidsplein Kruitmolen?

Doel van de AVG
De wet is bedoeld om burgers (dus ook jij en ik) meer rechten en mogelijkheden te geven ten aanzien van de verzameling, verwerking en bescherming van hun persoonlijke gegevens door anderen.

 

Grondslagen
Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig.

De zes wettelijke grondslagen zijn:

 1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens lopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Doel van het vastleggen van persoonsgegevens patiënt
Het doel van het vastleggen van de persoonsgegevens (via het emailadres van de website / telefonisch contact) is noodzakelijk om u goed te kunnen informeren m.b.t. de zorgverlening.

Als praktijken willen we transparant zijn wat we met uw gegevens doen. De persoonsgegevens worden alleen voor bovenstaand specifieke doel verzameld. We verzamelen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens. Uw gegevens zijn beveiligd en beschermd.

Rechten betrokkene
U als patiënt heeft het recht op inzage / afschrift, beperking, correctie, verwijdering (hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven) en het recht op dataportabiliteit (het recht om uw eigen persoonsgegevens van het ene verwerkingssysteem naar het andere te kunnen overdragen) van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens aanleveren middels een rapportage.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van uw gegevens of een deel daarvan.

Tevens heeft u het recht om uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens weer in te trekken.

Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Wij zullen uw verzoek binnen een maand verwerken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Uw persoonsgegevens zullen ook binnen een maand verwijderd worden in de gemaakte backups van de website. Deze gegevens worden in een beveiligde cloud opgeslagen.

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven.

Op welke wijze worden persoonsgegevens verkregen?

Welke gegevens worden (maximaal) verzameld via de website / telefonisch contact

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Mobiele nummer
 • Email adres
 • Specifiek bericht

Beveiliging

Laptops/computersAlle laptops en computers, waarmee de therapeuten werken, zijn voorzien van inlogcodes en maken wij gebruik een “tweestapsauthenticatie” er wordt bij inloggen altijd om een extra veiligheidscode gevraagd. Hierdoor zijn uw (patiënt)gegevens extra beveiligd. De laptop of PC wordt vergrendeld als medewerkers de werkplek verlaten.

Gegevensoverdracht
Indien er meerdere zorgverleners vanuit verschillende praktijken, gevestigd in het gezondheidsplein Kruitmolen, bij uw hulpvraag betrokken zijn kan het wenselijk zijn dat er informatie-uitwisseling plaatsvindt. Dit zal bijdragen aan de kwaliteit van uw zorg. Deze gegevensuitwisseling zal altijd met mondelinge of schriftelijke toestemming gebeuren.

De informatie-uitwisseling zal plaatsvinden via beveiligde systemen zoals zorgmail, Siilo etc

Cookie verklaring
Op de website maken wij geen gebruik van Google Analytics-cookies. Verder worden er geen IP adressen geregistreerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

De verschillende partijen van gezondheidsplein Kruitmolen